Hingstekåringsregler Sports-Pinto


Hingstekåringsregler sportstype hest og pony

 

§ 1 Selektion
Selektion af hingste består af eksteriørbedømmelse, materialprøve og afkomsvurdering/følbedømmelse.

Ved at deltage i selektionsforløbet kan hingste opnå bedækningstilladelse i Dansk Pinto Forening.

Hingste der har været stillet til avlsgodkendelse/kåring og er afvist tre gange kan ikke fremstilles.

Bedækningstilladelse tildeles i afgrænsede tidsrum med angivelse af startdato og slutdato.

Det er en forudsætning, at der hvert år af hingsteejer indbetales et af generalforsamlingen fastsat beløb (hingstelicens) til DPF.
Det af generalforsamlingen fastsatte beløb (hingstelicens) og medlemskontingent, indbetales af hingsteejer senest den 15. januar hvert år.

Bestyrelse/kåringskommission og dyrlæge kan til enhver tid inddrage en given tilladelse, hvis det skønnes, at afkommet er tilført uheldige egenskaber eller ikke er af tilstrækkelig god kvalitet.
 
§ 2 Afstamningskrav
Åben stambog med typeavl og farveavl (med forregister). Hingste skal opfylde følgende afstamningsmæssige krav med mulighed for forædling:
Mindst 3 led af godkendt/registreret pintoafstamning
Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og registreringsnummer.

Ved godkendt/registreret pintoafstamning forstås, at de heste og ponyer, der er opført i stamtavlen er registreret i Dansk Pinto Forening eller i et af følgende forbund:

Danske racer under Seges-Heste
Dansk Sportspony, New Forrest, Connemara, Welsh, Dartmoor, Dansk Varmblod, Trakener, Dansk Oldenborg Avl, Frederiksborg Hesteavlsforbund, DSAH, Palomino, Miniature, Shetlandspony, Gotlandsruss.
LU-registrerede dyr, hvor far og mor er fra EU-anerkendte forbund, og som er en blanding af i øvrigt godkendte/registrerede afstamninger i Dansk Pinto Forening.

Europæiske forbund
ASRP Swedish Warmblood Association (SWB),
Finsk Varmblod
Verband Hessischer Pferdezüchter NPA,
Norwegian Warmblood Association (NWB),
NRPS, NWR, WPBR. Koninkliijk Warmbloed Paarden Stamboek Nederland (KWPN),
Belgisch Warmbloedpaard (BWP),
Verband der pony- und Kleinpferdezüchter Hannover e.V.,
Rheinisches Pferdestammbuch e. V.,
Pferdestammbuch Schleswig-Holstein/Hamburg e.V.,
Pferdestammbuch Weser-Ems e.V.,
Grænseegnens Holstener Hesteavlsforbund (GHH),
Verband der Züchter des Oldenburger Pferdes (OLDBG),
Springpferdezuchterverband Oldenburg – International e.v.,
Verband Hannoverscher Pferdezüchter (Hann),
Westfälisches Pferdestammbuch (WESTF).
Zuchtverbandes für deutsche Pferde (ZfdP),
Deutscher Pinto Zuchtverband (dpzv)
Landesverband Bayerischer Pferdezüchter (BAVAR),
Pferdezuchtverband Baden-Württenberg (BAD-WÜ),
Pferdezuchtverband Rheinland-Pfalz-Saar (ZWEIB),
Pferdezuchtverband Sachsen-Thüringen e.V. (SATHÛ),
Landespferdezuchtverband Berlin-Brandenburg (BRAND),
Pferdezuchtverband Sachsen-Anhalt (SA),
Rheinisches Pferdestammbuch (RHEIN),
Verband der Züchter des Holsteiner Pferdes (HOLST),
Verband der Pferdezüchter Mecklenburg-Verpommern (MECKL),
Verband der Züchter und Freunde des Ostpreussischen Warmblutpferdes Trakehner Abstammung (TRAK),
Studbook Zangersheide (ZANG),
Stud-book Francais du Cheval Anglo-Arabe (AA),
Stud-book Francais du Cheval Selle Francais (SF),
Øvrige EU-anerkendte pintoforbund (se listen på
www.ueln.net),
Det amerikanske anerkendte pinto-forbund. 
 
Der kan ikke indføres heste/ponyer i stambogen fra ovennævnte avlsforbund hvis disse ikke overholder kravet om tre fulde led.  Et led defineres som en hest registreret i databasen med mindst navn og registreringsnummer.
 
 
Krav til bedømmelse af forældre:
Hingstens far og hingstens mor skal være optaget i Dansk Pinto Forenings hovedafsnit eller bilag til hovedafsnit, et tilsvarende officielt anerkendt avlsforbunds hovedafsnit eller bilag til hovedafsnit, eller hovedafsnittet eller bilag til hovedafsnit for et officielt avlsforbund, der er godkendt til krydsning.

Hingstens far og mor skal være kåret/avlsgodkendt.

Hingste født efter 01.01.2013: Hingstens mor skal være kåret i min. F3

Hingste født efter 01.01.2017: Hingstens mor skal være kåret i min. Stambog

Indgår der i afstamningen indkrydsning af fuldblod- eller araberafstamning kræves der kun kåring/avlsgodkendelse i første led af den pågældende anelinie.

Hingste der på tidspunktet for en officiel anerkendelse allerede er kåret og i stambogen kræves ikke slettet, uanset de måtte mangle led i deres afstamning. Såfremt afkom efter sådanne også mangler afstamningsled, kan hingsteafkom ikke kåres, medens hoppeafkom kan optages i bilaget til stambogen.

Hingste der er på hingstelisten fra 2010 kan således beholde deres placering i stambogen, såfremt de allerede er kåret.

Hingste der har manglende/mangelfuld afstamning, kan ikke kåres efter en officiel anerkendelse.

Hingste der stilles til kåring skal ved tilmelding vedlægge dokumentation for forældredyrenes kåringsstatus – samt dokumentation for, at der er foretaget/kan foretages DNA af begge forældre. Hvis disse ikke er medsendt – betragtes hingsten som ikke tilmeldt.

Hingsteafkom der kommer fra et ikke DPF-godkendt avlsforbund eller hingsteafkom, hvor hingstens far eller hingstens mor ikke har været fremstillet for en kåringskommision, kan ikke fremstilles til kåring
 
§ 3 Holdopdeling
Alle 2-års hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor, der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles.
Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 3-års.
Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson.

Alle 3-års hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor , der opfylder afstamningskravene kan fremstilles.
Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå 1-års bedækningstilladelse som 4-års.
Hingsten betegnes som havende avlsgodkendelse i den pågældende sæson.

Alle 4-års og ældre hingste med kåret/avlsgodkendt far og mor , der opfylder afstamningskravene, kan fremstilles. Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå at få adgang til materialprøve, som skal være bestået/godkendt for at opnå avlsgodkendelse. Hingsten betegnes som kåret.

Ældre hingste, med kåret/avlsgodkendt far og mor, der efter DRF´s regler er klassificeret som B-heste eller B-ponyer og registreret ved Seges, Heste, og opfylder afstamningskravene kan fremstilles.
Hingstene eksteriørbedømmes. Herefter kan de afvises eller opnå kåring uden efterfølgende materialprøve.
Hingsten betegnes som kåret.

Hingste med skade eller anden defekt kan godkendes hvis der foreligger dyrlægeattest der klart afviser at tilstanden kan være arvelig.
Dansk Pinto Forening afgør hvilken dyrlæge der udfærdiger attesten på defekten.

I hingstens 5. bedækningssæson kan der stilles en afkomssamling. Ellers udarbejdes der en obligatorisk følbedømmelse, jf. § 6.
 
De enkelte hold opdeles i klasser efter størrelse.

Ponystørrelser tilrettes efter de til enhver tid gældende regler under D.R.F.

Hingsteejer kan vælge at få hingstene målt ved DRF’s ponymåling. Dette betales af hingste ejer. For at målingen godkendes, skal målingen for 2 års og 3 års hingste være foretaget inden for 2 måneder før kåringen, samt 4 års hingste i indeværende år i henhold til DRF’s regler.

For hingste der ikke er registreret som konkurrence pony/hest, skal målingen skrives på en blanket, som kan rekvireres hos bestyrelsen, og underskrives af DRF måler.

Har hingste ejer foretaget denne måling og fremviser måleblanket eller er målingen indskrevet i passet, er denne måling gældende.

Kat. 3: ponyer op til 130,0 cm i stang
Kat. 2: ponyer fra 130,1- 140,0 cm i stang
Kat. 1: ponyer fra 140,1- 148,0 cm i stang
Heste: over 148,0 cm i stang

Færdigkårede hingste kan genfremstilles til kåring på ejers egen foranledning. Den bedste bedømmelse er gældende.

Godkendte hingste betragtes som: ”Avlsgodkendt” inden bestået materialprøve. ”Kåret” efter bestået materialprøve.
”Endelig kåret” efter fremstilling af afkomssamling eller udarbejdelse af følbedømmelse.

Hingstekåringen afholdes i Jylland – der udbetales brotilskud til hingste der opnår avlsgodkendelse/kåring/endelig kåring – eller som ved forbesigtigelsen er blevet opfordret af kåringskommissionen til at møde til næste hingstekåring. Brotilskud fastsættes til billet for personbil med trailer.
 
§ 4 Eksteriørbedømmelse
Hingstene måles ved stangmål over manke.

Hingste der ønskes optaget i springhesteprogrammet fremvises i løsspringning efter foreningens anvisning. Bedømmelsens resultat publiceres sammen med eksteriørbedømmelsen, og påføres beskrivelsen.

Tilmelding til løsspring er frivillig for gangarts hingste.

Hingstene fremvises på fast bund i skridt og trav med trense.
Der vises opstilling, skridt, trav og galop efter kåringskommisionens anvisning.
V
ed eksteriørbedømmelsen gives karakterer for egenskaberne type og kropsform, hoved og hals, skulder og manke, overlinie og bagpart, forlemmer og baglemmer, skridt, trav, galop og helhedsindtryk.
Der udarbejdes en beskrivelse af hingstens eksteriør og bevægelse.
Oprangering sker efter helhedskarakter.

2 års hingste skal have min. 7 point i helhedskarakter for at opnå avlsgodkendelse.

3 års og ældre hingste skal have min. 8 i helhedskarakter for at opnå avlsgodkendelse.

Ikke godkendte 4-års og ældre hingste kan fremstilles til eksteriørbedømmelse for at opnå adgang til materialprøven. Hingsten skal kunne opnå min. 8 i helhed for at få tildelt adgang.
Resultatet publiceres ikke.

Avlsgodkendte 4-års og ældre hingste tilmeldt materialprøven, fremstilles til eksteriørbedømmelse efter en bestået materialprøve efter Dansk Pinto Forenings regler uden anmærkninger.
Hingsten skal have min. 8 i helhedskarakter, og opnår efterfølgende betegnelsen kåret.
 
§ 5 Materialprøve
Dansk Pinto Forening er tilsluttet Seges, Heste årlige Materialprøve for hjemmetrænede heste/ponyer.
Dansk Pinto Forenings bestyrelse er ansvarlig for meddelelse til hingsteejer om tidspunkt afholdelse af prøven.
Dansk Pinto Forening følger regler for afprøvning af Seges Heste avlsdyr. Seges har ansvaret for beregning af resultatet.

4-års og ældre hingste der ved den ordinære kåring har fået adgang til materialprøven, skal bestå denne efter Dansk Pinto Forenings regler uden anmærkninger. Resultatet udregnes efter Seges Hestes anbefalinger.

Avlsgodkendte 4-års og ældre hingste skal tilmeldes 1 dags materialprøven og bestå denne efter Dansk Pinto Forenings regler uden anmærkninger. Resultatet udregnes efter Seges Hestes anbefalinger.
Efterfølgende fremstilles hingstene til eksteriørbedømmelse, Hingsten skal have min. 8 i helhedskarakter, og kan efterfølgende opnå betegnelsen kåret.

4-års og ældre hingste der ved den ordinære kåring har fået adgang til materialprøven og 4-års hingste der som 3-års har opnået avlsgodkendelse, kan tilmeldes til stationsafprøvning eller anden afprøvning, der kan godkendes af Dansk Pinto Forening.

Hingste der stilles til en anden afprøvning skal fremstilles til den ordinære eksteriørbedømmelse og her opnå min. 8 i helhedskarakter.

Efter bestået og godkendt prøve og eksteriørbedømmelse betegnes hingsten som kåret. Resultatet udregnes efter Seges Hestes anbefalinger.

Hingste skal have bestået materialprøve efter Dansk Pinto Forenings Regler uden anmærkninger som 4-års eller ældre hingste for at opnå betegnelsen kåret, og dermed for at kunne komme på hingstelisten.
Dansk Pinto Forenings bestyrelse afgør om resultatet kan godkendes.

Dispensation kan gives efter ansøgning til Dansk Pinto Forening, hvis gyldig grund til udeblivelse foreligger eller hvis hesten/ponyen under prøvens afvikling pådrager sig en skade og af denne ikke kan fuldføre prøven.
 
4-års hingste skal have minimum 700 point og 5-års og ældre have minimum 735 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt – der må ikke være delkarakterer på 4 og derunder i dressur- eller springdisciplinen.

Hingste tilmeldt dressur skal IKKE vises under rytter i spring, således springdisciplinen kun består af løsspringning.

Hingste tilmeldt springdisciplinen vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur.
I dressurdisciplinen differentieres vægtningen således skridt og galop vægtes højere end trav.

Hingste tilmeldt begge discipliner vises i både spring (under rytter og løsspringning) og i dressur uden differentiering af vægtningen.

Kårede hingste kan genfremstilles til materialprøve på ejers egen foranledning. Den bedste bedømmelse benyttes videre hen.
 
§ 5a Anden ride/køreprøve


Hingste der opfylder DPF’s afstamningskrav, og efter Seges anvisninger er klassificeret som B-heste/B-Ponyer skal ikke stilles til materialprøve. 

Hingste der har aflagt anden ride/køreprøve, kan ansøge Dansk Pinto Forening’s bestyrelse om 
godkendelse af prøveresultatet som erstatning for materialprøven.

Bestyrelsen har mulighed for, at afvise 
resultater fra andre ride/køreprøver, med begrundelse herfor. 

Afholdes den årlige 1 dags materialprøve under Seges retningslinjer ikke grundet manglende tilslutning eller andet, afholder DPF sin egen materialprøve for alle tre avlsprogrammer efter nedenstående retningslinjer.

4-års hingste Pinto Sport og Pinto Araber skal have minimum 700 point, 5-års og ældre have minimum 735 point uden anmærkninger

4-års Barok Pinto hingste skal have minimum 682,5 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt. 

5-års og ældre Barok Pinto hingste skal have minimum 715 point uden anmærkninger for at prøven er godkendt.

 
§ 6 Afkomsvurdering
Der kan stilles en afkomsssamling i hingstens 5. bedækningssæson.

Samlingen skal bestå af mindst 5 afkom; hopper, hingste eller vallakker på 2 år og derover.
Herudover kan 1-års plage og føl indgå.

Såfremt der ikke stilles afkomssamling udarbejdes der en obligatorisk følbedømmelse.
Fremstilling af føl foregår på de årlige følskuer i Dansk Pinto Forening's regi. 5. bedækningssæson vil være at regne som 4 år efter 1. godkendelsesår.

Udgiften i forbindelse med afkomssamling eller følbedømmelsen afholdes af hingsteejer, uanset antal fremstillede føl. Derfor opfordres avlere at fremstille deres føl.
 
§ 6 a Elitehingst (EPIH)
For at opnå betegnelsen EPIH, kræves der i selektionsforløbet følgende:

  • Materialprøven bestået uden anmærkninger, eller efter Seges anvisninger er klassificeret som B-hest/pony eller tilsvarende.

  • Hingsten er færdigkåret, dvs. der er lavet følbeskrivelse eller der er stillet afkom med det krævede antal og alder.

  • Tre stk. afkom kåret med minimum 8 i helhed

 
Derudover kræves to af følgende opfyldt:

  • Et stk. afkom har bestået materialprøven uden anmærkninger med minimum 750 point.

  • Kåret hingst. Dette krav kan ikke sammenlægges med 1. oplyste krav; 3 stk. afkom kåret med minimum 8 i helhed. 

  • Et stk. afkom klassificeret som B-hest/pony eller tilsvarende efter DRF´s regler.

  • Der ved afkomssamling, med det krævede antal og alder, er opnået minimum 22 point. Alternativt at der ved følbedømmelse opnås et gennemsnit i type og i en af de tre gangartskarakterer samt helhed på min. 7,5 .

Afgåede hingste kan udpeges til Elitehingst, for at fremme afstamningen på afkom. Med afgåede hingste menes ikke afkårede hingste. Elitestatus ansøges af hesteejer.
 
§ 7 Veterinære undersøgelser
Hingste skal for at opnå avlsgodkendelse gennemgå veterinære undersøgelser af hjerte- og lungefunktion, kønsorganer og bevægelsesfejl.

Rapport fra Landskontoret for Heste over sygdomme af betydning for avlsvurdering af hingste følges.

Kåring og dermed avlsgodkendelse er betinget af at hingsten godkendes veterinært på dagen.

Dansk Pinto Forenings bestyrelse og kåringskommission afgør om undersøgelsens resultat kan godkendes.

Afviste hingste har ankemulighed ved hjælp af vævstypebestemmelse, der skal afgøre om defekten er medfødt eller opstået ved skade.
 
§ 8 DNA-bestemmelse
Alle avlsgodkendte hingste skal have DNA-bestemmelse.
Hingste født efter 1. januar 1994 skal, for at en avlsgodkendelse kan tildeles, have deres afstamning verificeret (kontrolleret) ved hjælp af DNA-bestemmelse. Udgifterne til DNA-bestemmelse betales af hingsteejeren. 
 
§ 9 Specielle krav
For at en hingst kan stille til kåring i Dansk Pinto Forening, skal følgende farvebetingelser være opfyldt.

Den skal have store tydelige aftegn/markeringer på sin krop, her er hoved og ben undtaget. Disse hvide og farvede kropshår er samlede i store, velafgrænsede felter.

En hest hvor begge forældre er ensfarvede, skal have min. 2 hvide ikke sammenhængende usymmetriske pletter på min. 100 mm . i diameter pr stk. på kropspartierne. Sokker og blis medregnes ikke.

En hest som ikke er tydeligt broget med hel/delvis godkendt pintoafstamning skal have en plet på min. 45 mm

Knabstrupper og Appaloosa aftegn afvises. Ved Knabstrupper / Appaloosa aftegn kan ses pletmønstre, lodrette striber i hoven fra pletter i kronranden, kødfarvet meleret mule, næsebor, omkring øjne og kønsåbninger.

I tvivlstilfælde om brogethed kan kåringskommissionen forlange DNA for ejers regning.

Avlsgodkendte hingste i Dansk Pinto Forening kåret 1. gang før 01.01.2000 der ikke opfylder ovenstående krav kan fortsætte i selektionsforløbet.Afkom efter disse skal overholde krav om farver og aftegn for at opnå avlsgodkendelse.

Glasøje accepteres.
 
§ 10 Dispensation
Der kan til bestyrelsen, kun søges to dispensationer i hele selektionsforløbet af hingsten.Udskriftsvenlig PDF fil i link herunder

Fareed Ibn El Hakim 2009
Dansk Pinto Forening