Generelle Vedtægter
Vedtægter 2017

 

§ 1
Foreningens navn er DANSK PINTO FORENING, som er tilsluttet Landsudvalget for Heste. Dansk Pinto Forening er pr. 04.02.2011 anerkendt af fødevaredirektoratet som stambogsførende avlsforening for racen Dansk Pinto i Danmark.

§ 2
Foreningens formål er: At fremme avl og brug af danske Pinto heste At organisere registrering og stambogsføring af medlemmernes dyr At samle Pinto ejere under en forening At udøve oplysningsarbejde i spørgsmål om Pinto’s. At afholde materialprøver, kåringer og ride/kørestævner

§ 3
Som medlemmer kan alle personer, som er interesseret i avl og brug af Pinto heste og ponyer, optages.
Kun aktive medlemmer har adgang til kåring, skuer, materialprøve o.l. i Dansk Pinto Forening’s regi.
Dansk Pinto Forening er medlem af Landsudvalget for Heste. Seges, Heste, der er Landsudvalgets sekretariat varetager stambogsføring, identifikation og obligatorisk chipmærkning m.m. efter gældende regler.
Mærkning med mikrochip foretages af Seges, Hestes autoriserede identitetsmærkere eller dyrlæger.
Der må ikke forekomme forskelsbehandling af opdrætterne.

§ 4
Medlemskontingent fastsættes af generalforsamlingen, Medlemmer, hvor indbetalt kontingent ikke er registreret 2 uger inden den ordinære generalforsamling, betragtes som udtrådt af foreningen og har ikke stemmeret. Kun aktive medlemmer har stemmeret.

§ 5
De nødvendige indtægter, og dermed foreningens økonomiske grundlag, tilvejebringes gennem medlemskontingent, sponsorstøtte og indtægter fra stævner, kåring, shows m.m.

§ 6
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Stemmeret har alle medlemmer, der er fyldt 15 år og møder frem på generalforsamlingen med gyldigt medlemskort. For at være valgbar til bestyrelsen skal medlemmet være fyldt 18 år.

§ 7
Beslutning på en generalforsamling træffes ved simpel stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed foretages lodtrækning. Vedtægtsændringer er gældende fra 01.01 det efterfølgende år, hvis andet ikke er oplyst.

§ 8
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal af det nye år. Indvarsling sker skriftligt i medlemsblad eller pr. brev/mail til hvert medlem med mindst tre ugers varsel, med angivelse af dagsorden som skal indeholde følgende:
1) Valg af dirigent og referent.
2) Aflæggelse af beretning.
3) Fremlæggelse af revideret regnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
4) Behandling af indkomne forslag.
5) Fastsættelse af kontingent.
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor, revisorsuppleant og udvalgsmedlemmer. Valg af 5 udvalgsmedlemmer og 3 suppleanter til Barok-Pinto udvalget. Valg af 4 udvalgsmedlemmer til Pinto-Araber udvalget
7) Eventuelt Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftlig til formanden med posten senest 2 uger før generalforsamlingen. Indkomne forslag skal udsendes til de medlemmer, hvor indbetalt medlemskontingent er registreret, 1 uge før generalforsamlingen sammen med dagsorden.

§ 9
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når hele bestyrelsen skønner det nødvendigt, eller når mindst 25% af alle medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen, med angivelse af de emner, der ønskes behandlet. Indvarsling sker som til ordinær generalforsamling.

§ 10
Den af generalforsamlingen valgte dirigent leder mødet og forestår sagernes behandling og stemmeafgivelse. Enhver med stemmeret kan forlange skriftlig afstemning. Der kan ikke med fuldmagt stemmes på et andet medlems vegne

§ 11
Bestyrelsen består af 7 medlemmer.
Formand og kasserer vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år ad gangen.
Resten sidder for 2 år ad gangen, idet der på lige år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og på ulige år afgår 2 bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted.
Det tilstræbes, at bestyrelsen er repræsenteret jævnt rent geografisk.. Der vælges ligeledes 2 suppleanter, henholdsvis 1 for Jylland samt 1 for øerne, der sidder for 2 år ad gangen. I tilfælde af et bestyrelsesmedlems udtræden, indtræder den suppleant der bor tættest rent geografisk, suppleanten sidder frem til førstkommende generalforsamling.
I tilfælde hvor det ikke er muligt at vælge en kasserer, vælges i stedet et bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan vælge et revisionsfirma eller et DPF-medlem til bogføring og revision.
I tilfælde af formandens afgang indkaldes til ekstraordinær generalforsamling Eller – næstformand konstitueres som formand indtil førstkommende generalforsamling.
I tilfælde af kasserers afgang indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Eller - vælges et revisionsfirma til bogføring og revision

§ 12
Ud over formand og kasserer, konstituerer bestyrelsen sig selv.
Forretningsorden for bestyrelsen skal fastsættes på første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at foreningen ledes forsvarligt og i overensstemmelse med vedtægterne, og at dens regnskab indrettes og føres på betryggende måde. § 12 a Foreningen består af: Bestyrelse og suppleanter Revisor og revisorsuppleant

§ 13
Revision af foreningens regnskab foretages af den på generalforsamlingen valgte revisor. I tilfælde af revisors afgang, indtræder den valgte revisorsuppleant. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

§ 14
Ophævelse af foreningen kan kun ske på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 3 ugers mellemrum, og kun såfremt 2/3 af de repræsenterede medlemmer stemmer for forslaget.
Medlemmer hæfter ikke for gæld som foreningen påtager sig.
Foreningens aktiver tilfalder Foreningen Hestens Værn i tilfælde af foreningens ophør.

§ 15
Udmeldelse kan ske skriftlig til kassereren. Enhver gæld til foreningen skal være indfriet forinden.
Udelukkelse kan foretages af en fuld enig bestyrelse, eller ved simpel stemmeflertal på en generalforsamling. Udelukkelse kan appelleres en gang. En appelsag kan kun behandles af bestyrelsen, hvis denne har foretaget udelukkelsen. Alle appelsager kan behandles af generalforsamlingen.

§ 16
De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, for hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen.


 Udskriftsvenlig PDF fil i link herunder

Dansk Pinto Forening